Energy Exporter

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz DOMİNO FUARCILIK Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini kişisel verilerinizin şirketimize ait sistemlerde e-posta adresinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktayız.

 

Şirket olarak toplanan e-posta adresleriniz, yine şirket bünyesindeki sistemlerde muhafaza edilerek EIF Enerji kongre ve fuarı ve energyexporter Enerji ticareti ile ilgili olarak bilgilendirme e-postaların tarafınıza ulaştırılması için, yalnızca ilgili kişinin e-posta adresinin sisteme işlenmesi ve ilgili kişinin e-postasına şirket tarafından gönderilecek bilgilendirme e-postalarını iletilmesini içerir. E-posta adres bilgileriniz üçüncü kişilerce açık rızanız olmaması halinde asla paylaşılmayacaktır. Açıkça ve ayrıca bu aydınlatma metni ilgili kişinin tarafımıza kendi rızası ile delege kaydında sözlü ve/veya yazılı olarak beyan ettiği e-posta adresinin kişisel veri olarak şirket sistemlerinde kaydedilmesi ve ilgili kişinin e-posta adresine EIF Enerji kongre ve fuarı ve energyexporter  Enerji ticareti ile ilgili bilgilendirme e-postalarının tarafınıza iletilmesini içermektedir.

 

Veri Sorumlusu

Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Şirket, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket olarak düzenlediğimiz kongre ve fuarımızda kendi açık rızanız ile delege olarak vermiş olduğunuz kayıt bilgilerinizden e-posta adres bilgilerinizin işlenmesi, şirketimiz tarafından EIF Enerji kongre ve fuarı ve energyexporter enerji ticareti ile ilgili bilgilendirme e-postalarının tarafınıza iletilmesini içermektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Amaçları ve Yöntemleri

E-e-posta verileriniz, Şirket tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, siz veri sahiplerinin Şirket ile gerçekleştirdiği hukuki, ticari ve idari iş ve işlemlerin güvenliğinin temini, hırsızlık, dolandırıcılık gibi hukuka aykırı fiillerin önlenmesi gibi amaçlarla; Şirket tarafından delege kayıt seçeneği ile toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Şirket tarafından toplanan e-posta verileriniz, Şirket’in Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun başta olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, siz veri sahiplerinin gerçekleştirdiği hukuki, ticari ve idari iş ve işlemlerin güvenliğinin temini, hırsızlık, dolandırıcılık gibi hukuka aykırı fiillerin önlenmesi gibi amaçlarla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Şirket tarafından toplanan e-posta verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlara (BDDK, MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Şirket’e başvurarak;

 

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi (domino e-posta adresi yazılmalı !!!) adresine iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

SAYGILARIMIZLA,

DOMİNO FUARCILIK Anonim Şirketi

 

Premium Üye olun, Ayrıcalıklardan faydalanın!