Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

a) http://www.energyexporter.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Uğur Mumcu Cad. No: 64 06700 Ankara adresinde mukim energyexporter İletişim A.Ş. (Bundan böyle “energyexporter” olarak anılacaktır).

b) http://www.energyexporter.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üyenin energyexporter İletişim A.Ş.’nin sahip olduğu internet sitesi http://www.energyexporter.com‘dan (Bundan böyle “Site” olarak) faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

http://www.energyexporter.com özellikle enerji ve maden alanlarında elektronik ticareti geliştirmek ve kolaylaştırmak amacı ile kurulmuş bir elektronik ticaret platformudur. http://www.energyexporter.com kişisel bilgilerin korunmasının öneminin farkındadır ve bilgilerin korunması konusunda sıkı bir politika izlemekte ve web sayfasında yayınlanan ürün ve hizmetler ile alakalı yüksek güvenlik standartları koymaktadır.

Bu siteyi kullanan üyeler aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır.  

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Üye, Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, energyexporter’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 Üye, energyexporter tarafından kendisine verilmiş olan üyelik şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından energyexporter’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, energyexporter’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 Üye bu üyelik sözleşme ile birlikte, kişisel bilgilerinin (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte veri girişi, veri tabanı yönetimi, tanıtım, ürün ve hizmetler uyarıları, teslimat hizmetleri, ödeme uzatma hizmetleri, üyelik doğrulama ve doğrulama hizmetleri ve lojistik hizmetleri vb.) energyexporter energyexporter’e bağlı firmalar ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılır.

3.4 Üye Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5 Üye, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri, sınai ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz, korsanlık ve 3. kişilere ait sitelere ve verilere izinsiz erişim vb. gibi eylemler yapamaz.

3.6 energyexporter zorunluluk ve ihtiyaç durumlarında üyenin kişisel verilerini kolluk kuvvetlerine, sigortacılara, hükümet yetkililerine, yargı organlarına ve düzenleyici diğer kuruluşlara verebilir.

3.7 Sitede üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin energyexporter’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyenin site ve bağlantılarında beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı energyexporter’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8 Site üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Site yalnızca aracı bir platform olup üyelerin kendi aralarında ya da 3. Kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ortaya çıkabilecek husumetlerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.9 energyexporter sitenin güvenliği için gerekli tedbirleri almış olup bu tedbirlere rağmen üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, siteyi kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden energyexporter’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.10 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11 Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitenin ziyaret edilmesi veya Sitedeki hizmetlerden yararlanılması, kullanıcıya söz konusu fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde bir hak tesis etmez. 

 

3.12 Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

3.13 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, energyexporter  bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, energyexporter’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ve gerçekleştirilen haksız fiilden ötürü maddi manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.14 energyexporter’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder.

3.15 Sitenin yazılım ve tasarımı energyexporter’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai  mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Sitenin yazılım ve tasarımı üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez ve ayrı bir web sitesinde kullanılamaz. Bu web sitesinde adı geçen şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.16 energyexporter tarafından Sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde, üyenin siteye erişmek için kullandığı İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.17 Üyenin kişisel bilgilerini resmi bir kurum tarafından talep edildiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve sitenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.18 Sitenin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Siteye girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.19 energyexporter, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme ve/veya Sitede kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.20 energyexporter,  üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.21 Taraflar, energyexporter’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.22 energyexporter,  iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya energyexporter tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. energyexporter,  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Premium Üye olun, Ayrıcalıklardan faydalanın!